Ogłoszenie z dnia 2017-04-24 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wydania 2017-04-24
Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Cena nieruchomości

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 0017 Kramarzewo gm. Radziłów oznaczona numerem działki 95/4
o pow. 329 m2
( BRVI o pow. 329 m2). Stan prawny nieruchomoś ci uregulowany został w KW LM1G/00019915/8. Nabywca zobowiązany będzie w akcie notarialnym nabycia nieruchomoś ci ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu
w związku z przechodzącą przez działkę przyłączem wodociągowym, na rzecz: Gminy Radziłów, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym zgodnie z załącznikiem graficznym. Na działce poniesione zostały nakłady
( budynek mieszkalny i ogrodzenie trwałe) w wysokości 29 851 zł. przez właściciela działki 91/2.

Nieruchomość nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego gminy Radziłów ani decyzją
o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

4 898 zł. brutto słownie: cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych.

Osoby, którym przysługuje pierwszeń- stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) mogą składać wnioski o jej wykup
do dnia 25 maja 2017r

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-04-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-04-25