Ogłoszenie z dnia 2017-04-24 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wydania 2017-04-24
Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Cena nieruchomości

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 0033 Wypychy gm. Radziłów oznaczona numerem działki 28/1
o pow. 205 m2
( B RIVa o pow. 205 m2), Stan prawny nieruchomości uregulowany został w KW LM1G/00019915/8. Nabywca zobowiązany będzie w akcie notarialnym nabycia nieruchomości ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu
w związku z przechodzącą przez działkę siecią wodociągową, na rzecz: Gminy Radziłów, na zasadach określonych
w kodeksie cywilnym zgodnie z załącznikiem graficznym.
Na działce poniesione zostały nakłady ( część budynku mieszkalnego i ogrodzenie trwałe) w wysokości 46 108 zł. przez właściciela działki nr 24.

Nieruchomość nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego gminy Radziłów natomiast w obrocie prawnym funkcjonuje decyzja Wójta Gminy Radziłów nr Gk. 7331-15/08 z dnia 5 maja 2008r w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla następującego rodzaju inwestycji: Zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym o łącznej obsadzie inwentarza około 80 DJP, której przedmio tem jest: budowa budynku inwentarskiego-obory w technologii hodowli na głębokiej ściółce o obsadzie 60 DJP, rozbudowa infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu;

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

5 270 zł. brutto słownie:
pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych.

Osoby, którym przysługuje pierwszeń- stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) mogą składać wnioski o jej wykup
do dnia 25 maja 2017r

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-04-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-04-25