Ogłoszenie z dnia 2017-04-12 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wydania 2017-04-12
Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 1365 m2 położony w obrębie ewidencyj nym 0017 Kramarzewo gm. Radziłów stanowiący część działki oznaczonej numerem działki 67 o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/00019931/6 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od cięża rów, długów i zabezpieczeń bankowych. W skład działki wchodzą następujące rodzaje użytków gruntowych – droga.

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją
o warunkach zabudo- wy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 102,38 zł.+ Vat Czynsz wnoszo ny będzie w dwóch ratach rocznych płat nych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie walory zacji o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za pop rzednie rok.

Okres dzierżawy 3 lata z przezna- czeniem na cele rolne

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-04-24

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-04-24