Ogłoszenie z dnia 2017-04-12 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wydania 2017-04-12
Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 18 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów stanowiący część działki oznaczonej numerem działki 1502 o uregulowa nym stanie prawnym w KW Nr LM1G/ 00021270/1 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejsco wości gminnej Radziłów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlas kiego (Nr 222 poz. 2165) i przeznaczony pod tereny komunikacyjne

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 21,60 zł + Vat. Czynsz wnoszo ny będzie w terminie do 30 stycznia każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze..

Okres dzierżawy 3 lata

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-04-24

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-04-24