Ogłoszenie z dnia 2017-03-31 - Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

Data wydania 2017-03-31
Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r, poz. 778 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

zawiadamiam,

że w dniu 31 marca 2017 r., po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku Gminy Radziłów została wydana decyzja Wójta Gminy Radziłów Ing.6733.1.2017.JC o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:

zabudowa usługowa, której przedmiotem jest

  • budowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej;
  • rozbiórka istniejącego budynku świetlicy;
  • budowa dwóch zjazdów z dróg: powiatowej i gminnej;
  • budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym budowa zbiornika na ścieki bytowe

o pojemności do 10 m3 i przyłącza elektroenergetycznego;

  • urządzenie placu zabaw dla dzieci;

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 113/2, położonym w obrębie ewidencyjnym wsi Święcienin, gm. Radziłów

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji inwestycji. 

 

W Ó J T

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-04-12

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-04-12