Ogłoszenie z dnia 2017-03-02 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Data wydania 2017-03-02
Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,   poz. 23)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte i prowadzone na wniosek że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte i prowadzone na wniosek Gminy Radziłów, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: „zabudowa usługowa, której przedmiotem jest:

-       budowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej;

-       rozbiórka istniejącego budynku świetlicy;

-       budowa dwóch zjazdów z dróg gminnej i powiatowej,

-       budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym budowa zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3 przyłącza elektroenergetycznego;

-       urządzenie placu zabaw dla dzieci;

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 113/2, położonym w obrębie ewidencyjnym wsi Święcienin gm. Radziłów;

     Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron  co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r, poz. 199) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, iż w sprawie inwestycji nie wydane zostały żadne postanowienia.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-03-03

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-03-03