Ogłoszenie z dnia 2017-02-07 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Data wydania 2017-02-07
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Radziłów, 7 lutego 2017 r.

Ing.6733.1.2017.JC

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 53)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 6 lutego 2017r. na wniosek Gminy Radziłów ul Plac- 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów reprezentowanej przez Annę Bagińską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Planowana inwestycja polega na „budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu i przewidziana jest do realizacji na terenie obejmującym część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 113/2 w miejscowości Święcienin”.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3 a, w godz. od 7 30 do 15 45 można zapoznać się z wnioskiem Inwestora i zgłosić swoje uwagi.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony, oraz Ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielane na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

 

 

W Ó J T G M I N Y

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-02-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-02-09