Ogłoszenie z dnia 2016-12-14 - O0BWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziłów

Data wydania 2016-12-14
Tytuł O0BWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziłów

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r, poz. 778 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 14 grudnia 2016 r., po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, została wydana decyzja Wójta Gminy Radziłów Ing.6733.6.2016JC o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest inwestycja liniowa obejmująca budowę kablowej sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV i średniego napięcia SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej; przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej w granicach pasów drogowych dróg publicznych i gruntach rolnych, obejmującym części działek i działki położone w obrębie gruntów wsi Rydzewo Pieniążek, gm. Radziłów o numerach ewidencyjnych: 184/2, 33, 35 i 36

 

 

                Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji.

            Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie  w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji inwestycji.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-12-23

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-12-23