Ogłoszenie z dnia 2016-12-08 - OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowań

Data wydania 2016-12-08
Tytuł OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowań

O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji
w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowań

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr z 2016r. poz. 353 ),

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 8 grudnia 2016r wydana została Decyzja Wójta Gminy Radziłów Ing.6220.3.2016JC w sprawie zmiany Decyzji Nr GK.7624-18/10 z dnia 21 grudnia 2010r o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 104150B Radziłów – Dębówka” na odcinku Radziłów – Dębówka”.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w ciągu 14 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a.

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania do Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

           Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-12-23

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-12-23