Ogłoszenie z dnia 2016-12-02 - Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

Data wydania 2016-12-02
Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Radziłów

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r, poz. 778 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 2 grudnia 2016 r., po rozpatrzeniu wniosku Gminy Radziłów została wydana decyzja Wójta Gminy Radziłów Ing.6733.7.2016JC o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest inwestycja liniowa obejmująca budowę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Czerwonki, gm. Radziłów; przewidzianej do realizacji na terenie pasa drogowego drogi publicznej gminnej oraz gruntów zabudowanych, obejmującym części działek położone w obrębie gruntów wsi Czerwonki gm. Radziłów o następujących numerach ewidencyjnych: 73, 76, 77 i 78.

 Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji inwestycji. 

 

 

W Ó J T

Krzysztof Milewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-12-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-12-19