Ogłoszenie z dnia 2016-11-09 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
Data wydania 2016-11-09
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23 ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte i prowadzone na wniosek Gminy Radziłów, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest inwestycja liniowa obejmująca budowę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Czerwonki, gm. Radziłów przewidzianej do realizacji na terenie pasa drogowego  drogi publicznej gminnej oraz gruntów zabudowanych, obejmującym części działek o następujących numerach ewidencyjnych: 73, 76, 77 i 78.

  Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r, poz. 778) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, iż w sprawie inwestycji nie wydane zostały żadne postanowienia.

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a, oraz zgłosić swoje uwagi  w terminie do 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.                        

Wójt Gminy

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-11-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-11-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-11-09