Ogłoszenie z dnia 2016-10-31 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
Data wydania 2016-10-31
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte i prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin reprezentowane na mocy pełnomocnictwa ogólnego udzielonego Panu Jarosławowi Dzięgielewskiemu Dyrektorowi PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oraz pełnomocnictwa dalszego udzielonego Panu Adamowi Kulenko, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest budowa linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN 15 kV; przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej w granicach pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, obejmującym części działek nr 147 we wsi Rydzewo Szlacheckie gmina Radziłów 242 i 232– wieś Bukowo Duże gmina Wąsosz”

  Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu ni zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r, poz. 199) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, iż w sprawie inwestycji nie wydane zostały żadne postanowienia.

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a, oraz zgłosić swoje uwagi  w terminie do 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy   

 Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-10-31

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-10-31

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-10-31