Ogłoszenie z dnia 2016-09-23 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2016-09-23
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłow

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 53)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 23 września 2016r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu którego występuje Adam Kulenko, ul. Księcia Janusza 1 lok. 103, 18 – 400 Łomża zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Planowana inwestycja polega na „budowie linii  sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach oznaczonych numerami: 242 i 232 w obrębie Bukowo Duże gm. Wąsosz, 147, w obrębie Rydzewo Szlacheckie, gm. Radziłów. 

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3 a,  w godz. od 7 30 do  15 45 można zapoznać się z wnioskiem Inwestora i zgłosić swoje uwagi.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony, oraz Ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ  administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2  w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielane na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-10-06

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-10-06

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-10-06