Ogłoszenie z dnia 2016-09-20 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-09-20
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 1359  m2 położony w obrębie 0024 Radziłów oznaczony numerem działki 1666, sklasyfikowany jako grunty orne RIVb o pow. 734 m2, grunty orne RV o pow. 625 m2, o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/ 00019825/0, zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagos podarowania przestrzen nego obszaru funkcjonal nego miejscowości gmin nej Radziłów zatwierdzo nego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006r., publikowa ną w Dzienniku Urzędo wym Województwa Podlaskiego (Nr 222 poz. 2165) grunt przeznaczo ny jest pod zabudowę mieszkaniową jednoro dzinną z towarzyszeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalnoś ci uciążliwej.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 80,34 zł + Vat. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każde go roku i podlegał będzie waloryzacji o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzedni rok.

Okres dzierżawy  -3 lata.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-09-21

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-09-21

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-09-21