Ogłoszenie z dnia 2016-09-15 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

Tytuł WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
Data wydania 2016-09-15
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Cena nieruchomości

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Część nieruchomości gruntowej o pow. 2 700 m2 zabudowana budynkiem byłej szkoły o pow. użytkowej 484,50 m2 i całym jego wyposażeniem, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Mścichy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 21/2 o pow. 7493m2 dla której Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi Księgę Wieczystą nr LM1G/00032406.

 

Nieruchomość nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrznne go gminy Radziłów natomiast objęta została decyzją celu publicznego Ing. 6733.1. 2013. JC z dnia 17 września 2013r. dla następującego rodzaju inwestycji . obiekty infrastruktu ry technicznej, których przed miotem jest inwestycja liniowa obejmująca: przebudowę elektro energetycznej napowietrznej linii średniego napięcia SN – 15 kV GPZ Grajewo 2 - Łękowo odgałęzienie od miejscowości Borawskie do miejscowości Mścichy o długości ok. 4,6 km;

Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego 3250,00 zł /słownie trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100. Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości stawki obowiązują cej według aktualnie obowiązujących przepi- sów. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry
w terminie do dnia 20 każdego miesiąca i podlegał będzie waloryzacji, na wypadek spadku siły nabywczej pieniądza w odstępach półrocznych zgodnie z półrocznym wskaźnik kiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS (o dodatni wskaźnik wzrostu). Zmiana wysokości czynszu nie wymaga formy aneksu.

Istotne postanowienia umowy dzierżawy.
Zakaz przekazania praw i obowiązków wynikający z umowy na rzecz innego podmiotu.
Dokonywanie zmian w przedmiocie dzierżawy wymaga zgody Wydzierżawiającego.
Nakłady poniesione przez Dzierżawce na przedmiot dzierżawy w trakcie umowy pozostają własnością Wydzierżawiającego,
Dzierżawca udostępni nieodpłatnie mieszkańcom  pomieszczenia w budynku szkoły na cele zebrań wiejskich w okresie niekolidującym z planami dzierżawcy, a także każdorazowo w przypadku wyborów.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-09-21

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-09-21

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-09-21