Ogłoszenie z dnia 2016-08-10 - Obwieszczenie - zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania

Tytuł Obwieszczenie - zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania
Data wydania 2016-08-10
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów
Ing.6220.3.2016.JC Radziłów 2016.08.10

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr z 2016r.poz. 353),

z a w i a d a m i a m,

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany Decyzji Wójta Gminy Radziłów Gk 7624-18/10 z dnia 21 grudnia 2010r o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 104150B Radziłów – Dębówka na działkach istniejącego pasa drogowego: nr 915, 955, 950, 954, 1612 (obręb Radziłów), 61, 62, 63 i 66 (obręb Dusze Dębówka) oraz na części działek nr 749/1, 741 (obręb Radziłów), 6, 12/1, 21, 30 i 25 (obręb Dusze Dębówka).

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowa- dzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

 

 

W Ó J T

Krzysztof Milewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-08-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-08-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-08-17