Ogłoszenie z dnia 2016-07-20 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-07-20
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 153 m2, oznaczony nr działki 1279/2, położony w obrębie ew. 0024 Radziłów. Stan prawny  uregulowany jest w KW LM1G/00019825/0 zgodnie z którą  przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym bankowych. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe: W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- BR IVa o pow. 153 m2

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego obsza ru funkcjonalnego miejsco wości gminnej Radzi łów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woje wództwa Podlaskiego ( Nr 222 poz.2165 ) grunty uzyskały następujące przezna czenie: podstawowe:  zabudowa miesz-kaniowa jednorodzinna z towarzysze niem usług dla ludności z wykluczeniem dzia łalności uciążliwej, uzupełnia jące urządzenia infrastuktury tech nicznej;.

Wysokość rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 183,60 zł netto. Wnoszony on będzie w dwóch ratach do końca lutego i września  każdego roku i podlegał będzie waloryzacji, na wypadek spadku siły nabywczej pieniądza w odstępach rocznych zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzo- wego ogłaszanym przez Prezesa GUS (o dodatni wskaźnik wzros- tu). Zmiana wysokości czynszu nie wymaga formy aneksu.

Okres dzierżawy 3 lata
na cele poprawy warunków zagospoda- rowania działki
nr 1273

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-07-20

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-07-20

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-07-20