Ogłoszenie z dnia 2016-07-20 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-07-20
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 255,5 m2 położony w obrębie ewidencyj- nym 0024 Radziłów stanowiący część działki 1046/2 o uregulo wanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/00021270/9 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od cięża- rów, długów i zabezpieczeń banko wych. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe droga o pow. 412 m2

Zgodnie z ustaleniami miej- scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonal nego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonego Uchwa- łą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006r., opublikowaną w Dzienni ku Urzędowym Województwa Podlaskiego (Nr 222 poz. 2165) zabudowa zagrodowa w gospodar stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, uzupełniające - usługi dla ludności z wyklu czeniem działalności uciążliwej, urządzenia infrastuktury technicz nej;

 

Wysokość rocznego czyn szu dzierżawnego działki wynosi 306,6 zł + Vat  Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocz nych do końca lutego i września każde go roku i podlegał będzie walory zacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  Kon sumpcyjnych za poprzed nie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-07-20

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-07-20

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-07-20