Ogłoszenie z dnia 2016-07-19 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2016-07-19
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Ing.6220.3.2016.JC

O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr  z 2016r.poz. 35),

z a w i a d a m i a m,

że w związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 104 150 B Radziłów – Dębówka” na odcinku Radziłów – Dębówka,” realizowanego na działkach istniejącego pasa drogowego: nr 915, 955, 950, 954, 1612 (obręb Radziłów), 61, 62, 60/1 i 66 (obręb Dusze Dębówka) oraz na części działek nr 749/1, 741 (obręb Radziłów), 6, 12/1, 21, 30 i 25 (obręb Dusze Dębówka), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie – na podstawie przedłożonych materiałów, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, w opinii nr 29/O/NZ/2016, z dnia 1 lipca 2016r., zarówno jak i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży w Postanowieniu Nr WSTII.4240.73. 2016.EM z dnia 24 czerwca 2016 r, wydano Postanowienie  Ing.6220.3.2016JC z dnia 19 lipca 2016r  w którym Wójt Gminy Radziłów stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z treścią Postanowienia Wójta Gminy Radziłów, oraz treścią opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży strony mogą zapoznać się w ciągu 7 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a.

     Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

 

 W Ó J T

Krzysztof  Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-07-20

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-07-20

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-07-20