Ogłoszenie z dnia 2016-07-15 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-07-15
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 45 m2, oznaczony nr działki 123, oraz grunt o pow 184 m2 położony w obrębie ew. 0026 Szlasy gm. Radziłów. Stan prawny  uregulowany jest w KW LM1G/00019926/0 zgodnie z którą  przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym bankowych. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe: dr o pow. 229 m2

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie zos- tał objęty ustaleniami miejscowego planu zagos podarowania przestrzen- nego gminy Radziłów, ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 274,80 zł netto. Wnoszony on będzie w dwóch ratach do końca lutego i września  każdego roku i podlegał będzie waloryzacji, na wypadek spadku siły nabywczej pieniądza w odstępach rocznych zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzo wego ogłaszanym przez Prezesa GUS (o dodatni wskaźnik wzrostu). Zmiana wysokości czynszu nie wymaga formy aneksu.

Okres dzierżawy 3 lata na cele rolne.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-07-15

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-07-15

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-07-15