Ogłoszenie z dnia 2016-07-15 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-07-15
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w mpzp

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Lokal usługowy o pow. 460,32 m2 usytuowany na parterze budynku komunalnego przy ul. Gumiennej na działce nr 1123/5 w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów. Lokal składa się z siedmiu pomieszczeń garażo wych i kotłowni wyposażonych w instalację wodociągową, Kanalizacyjną, elektryczną, instalacja centralnego ogrzewa nia. Stan prawny uregulowany jest w KW 24289.

 

Zgodnie z ustaleniami miej scowego planu zagospodaro wania przestrzennego obsza ru funkcjonalnego miejsco wości gminnej Radziłów zatwierdzo nego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006r., opubliko waną w Dzienniku Urzędo wym Województwa Podlas kiego (Nr 222 poz. 2165) zabudo wa usługowa z zakresu administracji publicz nej i specjalnej oraz obsługi ludnoś ci; opuszczalne – usługi z zakresu handlu i gastro nomii, z wykluczeniem działal ności uciążliwej;

 

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 252,25 zł. brutto. Czynsz wnoszo ny będzie do 20 każdego miesiąca i podlegał będzie waloryzacji o roczny dodatni wskaźnik wzros tu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Okres dzierżawy 3 lata.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-07-15

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-07-15

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-07-15