Ogłoszenie z dnia 2016-07-04 - OGŁOSZENIE OTWARTE NABORU PARTNERA/PARTNERÓW

Tytuł OGŁOSZENIE OTWARTE NABORU PARTNERA/PARTNERÓW
Data wydania 2016-07-04
Podmiot ogłaszający Gmina Radziłów

OGŁOSZENIE OTWARTE NABORU PARTNERA/PARTNERÓW

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr

RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16

 

Ogłaszający konkurs:

Gmina Radziłów, ul. Plac 500 – lecia 14, 19-213 Radziłów

NIP: 719-154-40-50 REGON: 450669737

Strona internetowa: http:/www.radzilow.pl

jako Wnioskodawcy ( podmiot ubiegający się o dofinansowanie )

na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( DZ.U.2014 poz. 1146 ),

ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, konkursie nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16 na projekty w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, przyczyniającej się do wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata.

Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie i realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1.1, konkurs otwarty nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16.

 

Zakres tematyczny partnerstwa:

W ramach projektu przewidziane są działania związane z kompleksowym wsparciem Przedszkola w Radziłowie i w Słuczu, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, w szczególności:

 • typ projektu nr 1:

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną włącznie dla dzieci 3-4 letnich i / lub dzieci niepełnosprawnych. Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych w stosunku do danych z roku poprzedniego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Jednocześnie interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego. Beneficjent we wniosku o dofinansowanie zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

 • typ projektu nr 3:

Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

 • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach   ( Dz. U. poz.  532 ): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;

 

 • typ projektu 4:

Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.

 • typ projektu 6:

Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych ( porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy ( umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca  zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP2, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym OWP w celu realizacji programów edukacyjnych.

 

 • typ projektu 7

  Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych  nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych  na rynku pracy  porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa)

 

Wymagania wobec partnera:

     1)Doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizacji projektów, w tym:

 • doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • znajomość generatora wniosków aplikacyjnych GWA 2014
 • doświadczenie w realizacji przynajmniej 1 projektu finansowego ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020

       - doświadczenie w składaniu wniosków o płatności w SL 2014

2)Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podanym charakterze, w szczególności:

      a) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach  trudnych – dysponowanie kadrą posiadającą min. 2-letnie doświadczenie w w/w zakresie

    b) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy ( porozumiewania się w  językach obcych, matematycznym, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych ) oraz właściwych postaw/umiejętności ( umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa ) - dysponowanie kadrą posiadającą min. 2-letnie doświadczenie w w/w zakresie

 1. Zgodność oferowania wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.
 2.  Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie  projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
 3.  Wniesienie do projektu zasobów ludzkich ( w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu ), organizacyjnych, technicznych i finansowych .
 4.  Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji Partnera.

 

 

Dokumenty, które należy przedstawić celem weryfikacji spełnienia przedstawionych wymagań:

 1. Wykazy:

a) realizowanych projektów unijnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020 oraz przygotowanych i złożonych wniosków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 poprzez GWA 2014

           b) doświadczenia kadry w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych  nauczycieli

 1. Opis koncepcji zadań proponowanych do realizacji potencjalnego Partnera w ramach projektu.
 2. Deklaracja gotowości współpracy z Gminą oraz Przedszkolami w trakcie przygotowania projektu oraz jego realizacji na każdym etapie.
 3. Informacja dotycząca wniesienia wkładu Partnera w realizację projektu: kadrowego, organizacyjnego, technicznego i finansowego.
 4. Oświadczenie o wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu.

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać także następujące dokumenty:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera.
 2.  Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy.
 3.  Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych.
 4.  Szacunkowy koszt działań w ramach projektu zaproponowanych przez Partnera.

 

Składanie ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 25 lipca 2016 r. do godziny 14:00 na adres: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500 – lecia 14, 19-213 Radziłów z dopiskiem „Oferta partnerska-konkurs nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16”. Liczy się data i godzina wpływu oferty.

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie.

 

Kryteria wyboru Partnera:

 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej Gminy Radziłów w terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru.

Procedura odwoławcza

 • Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru w formie pisemnej na adres składania  ofert.
 • Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu przez komisję powołaną przez Gminę Radziłów
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie kandydatury w tworzeniu ostatecznej listy partnerów.
 • Informacja o wyniku odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Radziłów

Informacje dodatkowe:

 1. Partnerem projektu może być podmiot z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólne z Gminą Radziłów i Przedszkolem w Radziłowie oraz Przedszkolem w Słuczu będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.
 2. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania ( o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ) oraz podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r. ).
 3. Planowany termin realizacji projektu: lipiec 2017 r. - czerwiec 2019 r.
 4. Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.
 5. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerskiej z wybranym w wyniku naboru partnerem, Gmina Radziłów dopuszcza możliwości zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 7. W przypadku unieważnienia naboru Gmina Radziłów nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Gmina Radziłów nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 8. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 86 273 71 23.

 

 

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Dymecka

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-07-04

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-07-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-07-04