Ogłoszenie z dnia 2016-04-24 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-04-24
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 2506 m 2 położo ny w obrębie ewidencyjnym 0008 Dusze Dębówka gm. Radziłów oznaczony nr działki nr 32 o. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G /00019942/0 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych.

Teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziłów , ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czyn szu dzierżawnego działki wynosi 56,39zł.  Czynsz podlegał będzie waloryza cji, na wypadek spadku siły nabywczej pieniądza w odstępach rocznych zgodnie ze śred niorocz nym wskaźnikiem cen towarów i usług kon sumpcyjnych z poprzed niego roku kalendarzo wego ogłaszanym przez Prezesa  GUS (o dodatni wskaźnik wzrostu). Zmia na wysokości czynszu nie wymaga formy aneksu.

Okres dzierżawy 3 lata z przezna- czeniem na cele związane z obsłu gą oczyszczalni ścieków

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-05-24

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-05-24