Ogłoszenie z dnia 2016-04-24 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-04-24
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

Grunt komunalny o pow. 15 225 m2 oznaczony ewidencyjnie nr działki 560/2 położony Radziło- wie. Stan prawny gruntu uregulowano w KW 24 822 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym bankowych. Grunt sklasyfikowany następują- co, R IIIa-0,3839ha, R IIIb- 0,0915 ha, R IVa-0,0538 ha, R IVb-0,1268 ha, Rola V-0,1286 ha, PsIV- 0,5757ha, Lz-PsV-0,0062 ha, Ps V- 0,0464 ha, Nieużytek-0,1096 ha,

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagos- podarowania przestrzen- nego obszaru funkcjonal- nego miejscowości gmin nej Radziłów zatwierdzone go Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006r., opublikowaną w Dzienni ku Urzędowym Województwa Podlaskiego (Nr 222 poz. 2165) działka nr 560/2 przeznaczona jest pod uprawy rolne.

Wysokość rocznego czyn- szu za dzierżawę gruntu wynosi 1145,94 zł. Wnoszony on będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku
i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyj nych za poprzednie półrocze

Okres dzierżawy
3 lata

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-05-24

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-05-24