Ogłoszenie z dnia 2016-04-21 - Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów
Data wydania 2016-04-21
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r, poz. 199 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

zawiadamiam,

że w dniu 21 kwietnia 2016 r., po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, została wydana decyzja Wójta Gminy Radziłów Ing.6733.1.2016JC o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest inwestycja liniowa obejmująca:

  • budowę linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej średniego napięcia SN 15 kV;
  • demontaż istniejącego słupa SN 15 kV;

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej w granicach pasów drogowych dróg publicznych, obejmującym części działek w następujących obrębach wsi o następujących numerach ewidencyjnych:

  • Słucz: 38/2 i 44;
  • Wiązownica: 51, 131 i 137.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji inwestycji.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-04-21

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-04-21

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-04-21