Ogłoszenie z dnia 2016-04-06 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data wydania 2016-04-06
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Czerwonki gm. Radziłów o powierzchni 284 m2 oznaczonej numerem działki 139. Nieruchomość nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzn nego gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1100,00 zł. słownie: jeden tysiąc sto złotych.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 6 maja 2016 r. o godz. 11:30 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U .z 2014r, poz. 1490). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 110,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 2 maja 2016 r. do godz. 14:00. Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wysokości wywoławczej ceny.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów

Okazanie granic działki nastąpi na koszt nabywcy.

  Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-04-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-04-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-04-07