Ogłoszenie z dnia 2016-03-23 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-03-23
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 2500 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0021 Okrasin gm. Radziłów stano wiący część działki nr 61/2 opow. 14 029 m2 o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr 24826 zgodnie z którym przed miot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe RV o pow. 2500 m2

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego gminy Radziłów ani decyzją
o warunkach zabudo- wy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 142,00 zł.. Czynsz podlegał będzie waloryzacji, na wypa dek spadku siły nabywczej pieniądza w odstępach rocznych zgodnie ze średnio rocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsum pcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego ogła szanym przez Prezesa  GUS (o dodatni wskaźnik wzros tu). Zmiana wysokości czynszu nie wymaga formy aneksu.

Okres dzierżawy
 3 lata z przezna- czeniem
na cele rolne.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-03-24

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-03-24

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-03-24