Ogłoszenie z dnia 2016-03-23 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-03-23
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 166 m2 położony w obrębie ewiden cyjnym 0031 Święcienin gm. Radziłów stanowiący część działki nr 216 o pow. 166 m2. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00020 927/5 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów
i zabezpieczeń bankowych. W skład działki wchodzą następujące użytki B RIVb
o pow. 166 m2

Teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziłów , ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 10,96  zł.  Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocz nych do końca lutego i września każde go roku i podlegał będzie walory zacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata z przezna- czeniem na poprawę warun- ków zagospoda- rowania działki nr 215

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-03-24

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-03-24

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-03-24