Ogłoszenie z dnia 2016-03-04 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-03-04
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 638 m2 poło żony w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów stanowiący część działki nr 1042/3 opow. 891 m2  
sklasyfikowany następująco R IVb o pow. 296 m 2 oraz RV o pow. 342 m 2 o uregulowanym stanie prawnym w KW LM1G/ 00019825/0 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów
i zabezpieczeń bankowych.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miej scowości gminnej Radziłów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006r., publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (Nr 222 poz. 2165) grunt przeznaczony został pod zabudowę mieszka- niową jednorodzinną z dopuszczeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 37,00 zł. + Vat. Czynsz wno szony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podle gał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata z przezna- czeniem na pop- rawę warunków zagospodarowa- nia działki nr 1028

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-03-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-03-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-03-08