Ogłoszenie z dnia 2016-03-04 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-03-04
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt oznaczony numerem działki 488 pow. 5227 m2 położony w obrębie ewidencyj nym 0027 Słucz gm. Radziłów
o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr 20645 zgodnie
z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów
i zabezpie- czeń bankowych.
W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe R IVb o pow. 1419 m2, R V o pow. 3143 m2, Ps IV o pow. 665m 2.

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją
o warunkach zabudo- wy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 325,64 zł. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocz nych do końca lutego
i września każde go roku i podlegał będzie walory zacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za pop rzednie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata z przezna- czeniem na cele rolnicze

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-03-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-03-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-03-08