Ogłoszenie z dnia 2016-03-04 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-03-04
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 253 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0024 Radzi łów stanowiący część działki nr 1042/3 opow. 891 m2
sklasyfikowany następująco R IVb o pow. 253m 2 o uregulowanym stanie praw nym w KW LM1G/ 00019825/0 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych.

Zgodnie z ustaleniami miejsco- wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjo nalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006r., publikowaną w Dzienniku Urzędowym Woje wództwa Podlaskiego (Nr 222 poz. 2165) teren przeznaczony został pod zabudowę mieszka- niową jednorodzinną z dopusz -czeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 16,00 zł. + Vat. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każde go roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata z przezna- czeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 1029

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-03-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-03-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-03-08