Ogłoszenie z dnia 2016-03-04 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-03-04
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 2222 m2 położony w obrębie ewiden cyjnym 0027 Słucz gm. Radziłów oznaczony nume rem działki 129 Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00020539/8 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. W skład działki wchodzą następujące użytki RVI o pow. 2222 m2

Teren przeznaczony do wydzierżawienia zgodnie z miejscowym przyjętym Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXV /208/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 sierpnia 2009 r. W spra wie uchwalenia miejsco wego planu zagospoda rowania przestrzennego terenów zabudowy miej scowości Słucz, publiko waną w Dzienniku Urzędo wym Województwa Pod laskiego (Nr 200, poz. 2197), pod zabudowę zagrodową.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 90,00 zł. + Vat. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każde go roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-03-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-03-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-03-08