Ogłoszenie z dnia 2016-02-26 - OBWIESZCZENIE

Tytuł OBWIESZCZENIE
Data wydania 2016-02-26
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 25 lutego 2016r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działające przez pełnomocnika Pana Jerzego Bilmin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie, elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV na długości około 1100m na terenie obejmującym części działek o nr ewidencyjnych: 38/2, 44 w obrębie Słucz, oraz nr 51, 131, 137 w obrębie Wiązownica.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3 a, w godz. od 7:30 do 15:45 można zapoznać się z wnioskiem Inwestora i zgłosić swoje uwagi.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony, oraz Ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielane na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

 

W Ó J T G M I N Y

Krzysztof Milewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-02-26

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-02-26

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-02-26