Ogłoszenie z dnia 2016-02-11 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data wydania 2016-02-11
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w obrębie ewidencyjnym 0009 Glinki gm. Radziłów o łącznej powierzchni 3 567 m2 oznaczonej numerami działek: 302 o pow. 569 m2 ( RIVa o pow. 569 m2), 304 o pow. 1567 m2 (Ps IV o pow. 1482 m2, W-Ps IV o pow. 85 m2), 343/1 o pow. 1431m2. Stan prawny nieruchomości uregulowany został w KW LM1G/00019939/2. Nieruchomość nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzn nego gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24 000,00 zł. netto, słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych ( Vat wg. stawki 23%).

Nabywca ustanowi na rzecz Gminy Radziłów na czas nieoznaczony służebność przesyłu obciążającą nieruchomośc oznaczoną numerem 343/1 położoną na terenie miejscowości Glinki polegającą na tym, że Gmina Radziłów która jest właścicielem wodociągu grupowego będzie uprawniona do jego używania, dokonywania remontów modernizacji, każdorazowego wejścia i wjazdu sprzętem na w/w nieruchomość w pasie niezbędnym do wykonania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz wszelkimi naprawami remontami, jak też usuwaniem awarii sieci, oraz tym, że Nabywca nie będzie dokonywał nasadzeń drzew i krzewów w w/w pasie. Przebieg służebności przesyłu został przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia ciąłą linią koloru czerwonego. Ponadto Nabywca zobowiązany będzie w akcie notarialnym nabycia nieruchomości ustanowić służebność przesyłu w związku z przechodzącymi przez działkę przyłączami energetycznym i telefonicznym na rzecz PGE Dystrybucja S.A. oraz Telekomunikacji Polskiej SA, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym zgodnie z załącznikiem graficznym. Przebudowa przyłączy odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy. Ustanowienie służebności przesyłu nastąpi nieodpłatnie.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 11 marca 2016 r. o godz. 11:30 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U .z 2014r, poz. 1490). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 2400,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 7 marca 2016 r. do godz. 14oo. Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wysokości wywoławczej ceny.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

WÓJT

Krzysztof Milewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-02-26

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-02-26

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-02-26