Ogłoszenie z dnia 2016-01-11 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Tytuł Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Data wydania 2016-01-11
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów
Ing.6733. 1.2015.JC Radziłów  11.01.2016r.

 

Z A W I A DO M I E N I E

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 oraz art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że pismem z dnia 5 stycznia 2016 r. PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana na mocy pełnomocnictwa ogólnego udzielonego Panu Jarosławowi Dzięgielewskiemu Dyrektorowi PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oraz pełnomocnictwa dalszego udzielonego Panu Jerzemu Bilminowi, wycofała wniosek z dnia 09.12.2015 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV w miejscowości Słucz i Wiązownica gm. Radziłów w związku ze zmiana koncepcji budowy linii.

W związku z powyższym z zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w. w. przedsięwzięcia.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Wobec powyższego Wójt Gminy Radziłów informuje o przysługującym stronom prawie do wniesienia ewentualnego sprzeciwu w przedmiocie postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, a także możliwości zapoznania się z wnioskiem o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w. w. przedsięwzięcia oraz aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie.

Wycofanie wniosku skutkuje brakiem możliwości dalszego postępowania i wymaga jego umorzenia ze względu na bezprzedmiotowość. W myśl art. 105 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć wszczęte postępowania , jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie zostało wszczęte postępowanie, a nie sprzeciwiają się temu strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-01-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-01-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-01-28