Ogłoszenie z dnia 2015-12-29 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2015-12-29
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 10108 m2, oznaczony numerem działki 17 położony w obrębie ewi- dencyjnym 0002 Borawskie-Awissa gm. Radziłów. Stan prawny  uregulowany jest w KW LM1G/00019283/8 zgod nie z którą  przedmiot dzierża wy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym banko wych.

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie zos- tał objęty ustaleniami miejscowego planu zagos podarowania przestrzen- nego gminy Radziłów, ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi   235,97 zł Wnoszony on będzie w dwóch ratach do końca lutego i września  każdego roku i podlegał będzie waloryzacji, na wypadek spadku siły nabywczej pieniądza w odstępach rocznych zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzo wego ogłaszanym przez Prezesa GUS (o dodatni wskaźnik wzros tu). Zmiana wysokości czynszu nie wymaga formy aneksu.

Okres dzierżawy 3 lata

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-12-29

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-12-29

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-12-29