Ogłoszenie z dnia 2015-12-29 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2015-12-29
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w mpzp

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 10 m2 sklasyfikowany jako nieużytki stanowiący część działki nr 100 o pow. 1816 m2 w obrębie ewidencyjnym 0027 Słucz gm.  Radziłów.

Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/ 00020645/0

 

Zgodnie z ustaleniami miej scowego planu zagospodarowania przestrze nnego zatwierdzonego Uchwałą  Nr XXXV/ 208/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen nego terenów zabudowy miejsco wości Słucz, (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wojewódz twa Podlaskiego Nr 200, poz. 2197) teren objęty wnioskiem przezna czony został pod zabudowę mieszka niową jednorodzinna z towarzysze niem usług dla ludności z wyklu czeniem usług uciążliwych.

Wysokość rocznego  czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł. + Vat Czynsz wnoszony będzie do 30 stycznia każdego
i podlegał będzie walory zacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych.

Okres dzierżawy 3 lata.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-12-29

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-12-29

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-12-29