Ogłoszenie z dnia 2015-12-09 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2015-12-09
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w mpzp

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 4860 m2 sklasyfikowany jako nieużytki stanowiący część działki nr 275 o pow.5864 m2 w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/ 00019825/0

 

Zgodnie z ustaleniami miej scowego planu zagospodaro wania przestrzennego obsza ru funkcjonalnego miejsco wości gminnej Radziłów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (Nr 222 poz. 2165) teren uzyskał następujące przezna- czenie: teren urządzeń gospo darowania odpadami

Wysokość rocznego  czyn- szu dzierżawnego wynosi 80,19 zł. + Vat Czynsz wnoszony będzie do 20 stycznia każdego i podlegał będzie waloryzacji o rocz- ny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych.

Okres dzierżawy 3 lata.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-12-29

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-12-29

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-12-29