Ogłoszenie z dnia 2015-11-24 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

Tytuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIŁÓW
Data wydania 2015-11-24
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

 Radziłów 2015.11.24

Ing. 6220.6.2015JC

O B W I E S Z C Z E N I E  

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

z a w i a d a m i a m  

że w dniu 24 listopada 2015 r. na wniosek Gminy Radziłów reprezentowanej przez Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Annę Bagińską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 104 150 B Radziłów – Dębówka” na odcinku Radziłów – Dębówka,”  w istniejącym pasie drogowym wraz z jego poszerzeniem, poprzez przejęcie kilku działek wydzielonych pod drogę, ale stanowiących dotychczas własność prywatną, o przekroju szlakowym, polegającym na wykonaniu jezdni bitumicznej szerokości 5,50 m na podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego – po uprzednim rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz poboczy o szerokości po ok. 0,75 m i rowów odwadniających oraz przepustów pod koroną drogi dla odprowadzenia wód opadowych. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach istniejącego pasa drogowego: nr 915, 955, 950, 954, 1612 (obręb Radziłów), 61, 62, 63 i 66 (obręb Dusze Dębówka) oraz na części działek nr 749/1, 741 (obręb Radziłów), 6, 12/1, 21, 30 i 25 (obręb Dusze Dębówka), które należy podzielić w związku z przebudową drogi gminnej nr 104 150 B – Radziłów – Dębówka.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3a w godz. od 7:30 do 15:45 można zapoznać się z wnioskiem Inwestora i zgłosić swoje uwagi.

Ponadto stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uprzejmie informuję, że zwrócono sie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Grajewie ul. Plac Niepodległości 12, 19 – 200 Grajewo i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży ul. Nowa 2, 18 – 400 Łomża, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla w. w. przedsięwzięcia, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 KPA w toku postępowania strony, oraz Ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielane na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

 

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-11-25

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-11-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-11-25