Ogłoszenie z dnia 2015-10-05 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2015-10-05
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr  z 2013r.poz. 1235 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m,

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą. „Przebudowa drogi gminnej nr 104 149 B od drogi wojewódzkiej Przytuły – Osowiec do drogi powiatowej nr 158” na odcinku Radziłów – Konopki, gmina Radziłów, pow. grajewski

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach istniejącego pasa drogowego: nr 912 (droga wojewódzka), 948, 949, (obręb Radziłów), 65/1, 87, 10 i 21 (obręb Konopki) oraz na części działek nr 648, 600, 1505, 651, 652, 653, 654 655, 656/1, 589, 690, 691, 692 (obręb Radziłów) 86/1, 85 i 20 (obręb Konopki), które należy podzielić w związku z przebudową drogi gminnej nr 104 149 – od drogi wojewódzkiej Przytuły – Osowiec do drogi powiatowej nr 158.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

  W Ó J T
Krzysztof Milewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-01-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-01-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-01-28