Ogłoszenie z dnia 2015-09-18 - Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu ograniczonym
Data wydania 2015-09-18

Wójt Gminy Radziłów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o pow. 4 242 m2, oznaczonego numerem działki 54 położonego w obrębie ewidencyjnym 0006 Czerwonki gm. Radziłów, opisanego w KW LM1G/00019909/3. W skład w. w. gruntu wchodzą następujące użytki gruntowe Łąka V o pow. 3529 m2, W- ŁV o pow. 713 m2. Grunt nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy. Okres dzierżawy trzy lata. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 17 września 2015r z wynikiem negatywnym.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 280,72 zł brutto. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
za poprzedni rok.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 19 października 2015r. o godz. 113o i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U, z 2014r poz. 1490). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 56,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 15 października 2015 r. do godz. 14oo (wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu).

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościo- wych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wysokości wywoławczej czynszu rocznego. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy dzierżawy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Radziłów ( pokój nr 3a  Tel. 086 2737119)

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-09-21

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-09-21

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-09-21