Ogłoszenie z dnia 2015-08-12 - Wykaz lokali przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz lokali przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2015-08-12
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w mpzp

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Pomieszczenie o pow. 208 m2
w budynku komunalnym przy
ul. Gumiennej na działce
nr 1123/5 w obrębie ewidencyj -nym 0024 Radziłów. Stan prawny uregulowany jest w KW 24289.

 

Zgodnie z ustaleniami miej scowego planu zagospodaro wania przestrzennego obsza ru funkcjonalnego miejsco wości gminnej Radziłów zatwierdzo nego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (Nr 222 poz. 2165) zabudo wa usługowa z zakresu administracji publicznej i specjalnej oraz obsługi ludności; dopuszczalne – usługi z zakresu handlu
i gastronomii, z wyklucze niem działalności uciążli- wej;

 

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wy- nosi 150,00 zł. brutto. Czynsz wnoszony będzie do 20 każdego miesiąca
i podlegał będzie walory- zacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych.

Okres dzierżawy 3 lata

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-08-12

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-08-12

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-08-12