Ogłoszenie z dnia 2015-08-04 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2015-08-04
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

Grunt o pow. 61 820 m2 stanowiący część działki nr 128, o całkowitej powierzchni 84 971m2 położony w obrębie ewidencyj nym 0028 Sośnia gm. Radziłów o uregulowanym stanie prawnym w KW LM1G/00017 570/3 zgodnie z którym przed miot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym bankowych. W skład gruntu wchodzą następu jące użytki gruntowe: łąki trwałe ŁVI o pow. 3 744m2, Ps V o pow. 2 903 m2, Ps VI o pow. 2 158 m2, RV o pow. 24 350 m2, RVI o pow. 28 665 m2

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie został objęty ustaleniami miejsco wego planu zagospodaro- wania przestrzennego gmi -ny Radziłów, ani decyzją
o warunkach zabudowy.

.

Wysokość rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi   1 485,00 zł. Wnoszony on będzie w dwóch ratach półrocz nych do końca lutego i wrześ nia każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok pop- rzedni.

Grunt przezna cza się do wy- dzierżawienia na cele rolne.

Okres dzierżawy
3 lata

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-08-06

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-08-06

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-08-06