Ogłoszenie z dnia 2015-08-04 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2015-08-04
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka nr 118 o pow. 634 m2, położona w obrębie ewidencyj- nym 0028 Sośnia gm. Radziłów. Stan prawny uregu lowany jest w KWLM1G /00019943/3 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. W skład działki wchodzą Las VI o pow. 634 m2

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją
o warunkach zabudo- wy.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 190,00 zł Czynsz wnoszony bę- dzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każde go roku i podle gał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata z przezna- czeniem na cele dojazdu do działki nr 119.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-08-06

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-08-06

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-08-06