Ogłoszenie z dnia 2015-05-22 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2015-05-22
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 47 798 m2 stanowiący część działki nr  182 o pow. 48352 m2, położonej w obrębie ewidencyj nym 0028 Sośnia gm. Radziłów o uregulowanym stanie prawnym w KW LM1G/00019943/3 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym bankowych. W skład gruntu wchodzą następujące Łąki trwałe ŁVI o pow. 45 588 m2, nieużytek o pow. 2210 m2.

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie został objęty ustaleniami miejsco wego planu zagospodaro- wania przestrzennego gmi -ny Radziłów, ani decyzją o warunkach zabudowy.

.

Wysokość rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi   1 100,00 zł. Wnoszony on będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego  i września każdego roku
i podlegał będzie walory zacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Grunt przeznacza się do wydzierża wienia na cele rolne.

Okres dzierżawy
3 lata

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-05-22

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-05-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-05-22