Ogłoszenie z dnia 2014-10-01 - Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów
Data wydania 2014-10-01
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 1 października 2014 r., po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, została wydana decyzja Wójta Gminy Radziłów Ing.6733.4.2014JC o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest inwestycja liniowa obejmująca: przebudowę odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV GPZ Grajewo 2 – Łękowo odgałęzienie od miejscowości Borawskie do Miejscowości Mścichy; przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej w granicach pasów drogowych dróg publicznych, nieruchomości zabudowanych i gruntów rolnych, obejmującym części działek w następujących obrębach wsi o następujących numerach ewidencyjnych:

  • Konopki Awissa: 266/8;
  • Borawskie Awissa: 1/2, 6/1, 6/2, 6/4, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/4, 185/1, 14, 16, 190, 19/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/9, 79/10, 80/3, 80/4, 82/1, 82/2, 83, 203, 95/4, 95/6, 95/8, 95/9, 96/7, 96/8, 96/6, 96/3, 202, 73/5, 73/9, 73/10, 73/8, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76/1, 76/2,  204;
  • Święcienin: 236/3, 236/4, 240, 239, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 251/1, 251/2, 285;
  • Mścichy:25/4, 25/1, 24/1, 24/2, 23/4, 23/5, 23/2, 23/1, 23/6, 327, 34/1, 30, 31, 20/19, 20/20, 20/22, 21/2, 333, 91/1, 99/1, 99/2, 328, 99/3, 99/4, 99/5, 99/16, 99/15, 100, 101, 99/12.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji inwestycji.

  W Ó J T
mgr inż.  Robert  Ziemkiewicz
Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2014-10-01
Data publikacji: 20142014-10-01
Data modyfikacji: 2014-2014-10-01
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-11-12

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-11-12

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-11-12