Ogłoszenie z dnia 2014-09-29 - Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów
Data wydania 2014-09-29
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 29 września 2014 r., po rozpatrzeniu wniosku Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, została wydana decyzja Wójta Gminy Radziłów Nr Ing.6733.3.2014JC o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura drogowa, której przedmiotem jest przebudowa drogi publicznej gminnej polegająca na:

„Przebudowie drogi gminnej nr 104154B od drogi powiatowej nr 1836B – Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki”;

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym pasy drogowe dróg gminnych oraz grunty rolne, w tym działki o numerach ewidencyjnych: 59, 64, 65, 66 oraz części działek 77/2, 89, 90, 91 i 92, położonym we wsi Szyjki, gm. Radziłów.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji inwestycji.

  W Ó J T
mgr inż.  Robert  Ziemkiewicz
Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2014-09-29
Data publikacji: 2014-09-29
Data modyfikacji: 2014-09-29
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-11-12

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-11-12

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-11-12