Ogłoszenie z dnia 2014-09-22 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2014-09-22
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

że w dniu 22 września 2014 r. została wydana decyzja znak sprawy: Ing 6220.5.2014.JC w sprawie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego -obory płytkiej, sciółkowej, wolnostanowiskowej dla odsady 95 DJP (docelowa łączna obsada w gospodarstwie – 102 DJP) wraz z płytą obornikową o pow. 400 m2, zbiornikiem na gnojówkę o poj. 320 m3 oraz zbiornika na nieczystości płynne o poj. 8 m3”, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym części działek nr 441/3 i 441/5, oraz działkę nr 441/4, położonym we wsi Klimaszewnica gm. Radziłów,

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, pokój nr 3a w godzinach 700 –1500.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radziłów, na BIP-ie urzędu oraz na terenie inwestycji w miejscowości Klimaszewnica.

           Wójt           

Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-09-23

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-09-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-09-23