Ogłoszenie z dnia 2014-09-09 - Obwieszczenie o zakończeniu postęowania

Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postęowania
Data wydania 2014-09-09
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte i prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działające przez pełnomocnika Ewelinę Zarańską dla inwestycji celu publicznego obejmującego swym zakresem: obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest inwestycja liniowa polegająca na przebudowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV GPZ Grajewo 2 – Łękowo odgałęzienie od miejscowości Borawskie do Miejscowości Mścichy; przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej w granicach pasów drogowych dróg publicznych, nieruchomości zabudowanych i gruntów rolnych, obejmującym części działek w następujących obrębach wsi o następujących numerach ewidencyjnych:

  • Konopki Awissa: 266/8;
  • Borawskie Awissa: 1/2, 6/1, 6/2, 6/4, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/4, 185/1, 14, 16, 190, 19/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/9, 79/10, 80/3, 80/4, 82/1, 82/2, 83, 203, 95/4, 95/6, 95/8, 95/9, 96/7, 96/8, 96/6, 96/3, 202, 73/5, 73/9, 73/10, 73/8, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76/1, 76/2, 204;
  • Święcienin: 236/3, 236/4, 240, 239, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 251/1, 251/2, 285;
  • Mścichy:25/4, 25/1, 24/1, 24/2, 23/4, 23/5, 23/2, 23/1, 23/6, 327, 34/1, 30, 31, 20/19, 20/20, 20/22, 21/2, 333, 91/1, 99/1, 99/2, 328, 99/3, 99/4, 99/5, 99/16, 99/15, 100, 101, 99/12.
  1. Jednocześnie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w sprawie inwestycji wydano następujące postanowienia:Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 498/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.;
  2. Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz Nr OP-441-48/6434/2014 z dnia 19 sierpnia 2014r.
  3. Starosty Grajewskiego Nr WG.6123.98.2014 z dnia 13 sierpnia 2014r.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

  Wójt Gminy
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-09-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-09-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-09-09