Ogłoszenie z dnia 2014-09-02 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
Data wydania 2014-09-02
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

o zakończeniu postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa

Zgodnie z późn.zm.) z art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 .poz. 267 ) w związku z art. 30, 33 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227

z a w i a d a m i a m,

że został zebrany pełny materiał dowodowy w postępowaniu wszczętym i prowadzonym na wniosek Pana Andrzeja Ekstowicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „budowie budynku obory wolnostanowiskowej dla obsady 87 DJP wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o poj, 1093 m3, przewidzianego do realizacji na działce nr 520/2 w miejscowości Radziłów w gospodarstwie o docelowej obsadzie 110 DJP”

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a oraz zgłosić swoje uwagi do 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-09-02

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-09-02

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-09-02